Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Kappersfabriek verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van De Kappersfabriek of om een andere reden persoonsgegevens aan De Kappersfabriek verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Kappersfabriek, Kristel Schutten en Bianca Zweers, Slettenhaarsweide 3, 7442 CP te Nijverdal. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08094972: Wij zijn bereikbaar via 06-11430307 of 06 – 22417510 of info@crossmediaonline.nl

2. Welke gegevens verwerkt De Kappersfabriek en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres.
2.2 De Kappersfabriek verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om jou te informeren over de inhoud en locatie van de trainingen en het verzenden van certificaten.
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Kappersfabriek
E-mail berichtgeving:
De Kappersfabriek gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over De Kappersfabriek te zenden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, zie instructies onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
De Kappersfabriek verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Kappersfabriek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Kappersfabriek gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de website van De Kappersfabriek kan je, je persoonsgegevens in te zien, wijzigen of verwijderen.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met De Kappersfabriek
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Kappersfabriek je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Bianca Zweers via info@crossmediaonline.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.